Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti AED project, a.s. svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

AED project, a.s., se sídlem Pod Radnicí 2a/1235, Praha 5 - Košíře, IČO: 61508594, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8239 (dále jen "společnost"),

která se bude konat dne 26.5.2015 od 13.00 hod. v sídle společnosti na adrese Pod Radnicí 2a/1235, Praha 5 – Košíře.

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
  1. Zpráva dozorčí rady
  1. Projednání a schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
  1. Schválení výroční zprávy a zprávy o vztazích
  1. Určení auditora pro ověření účetní závěrky na rok 2015
  1. Závěr

 

Návrhy usnesení valné hromady vč. zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady

Ad 1)

Usnesení : „Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů osobami podle návrhu předloženého představenstvem.“

Odůvodnění : Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Zákon“).

Ad 2)

Dozorčí rada přezkoumá účetní závěrku akciové společnosti a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a podle Zákona a stanov společnosti podává o výsledku zprávu valné hromadě.

Ad 3)

Usnesení: "Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 a rozhoduje o naložení se ziskem společnosti za rok 2014 dle přílohy Návrh představenstva společnosti AED project, a.s. valné hromadě konané dne 26.5.2015 na rozdělení zisku za rok 2014."

Odůvodnění: Společnost je podle právních předpisů, zejména zákona o účetnictví, povinna sestavovat roční účetní závěrku a podle stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě.

Ad 4)

Usnesení: "Valná hromada se seznámila, projednala a schvaluje výroční zprávu a zprávu o vztazích společnosti za rok 2014."

Odůvodnění: Společnost je podle právních předpisů, zejména zákona o účetnictví a zákona o obchodních korporacích, povinna sestavovat zprávu o vztazích a výroční zprávu, jež v souladu s § 436 zákona o obchodních korporacích obsahuje také zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, a představenstvo s těmito zprávami seznamuje valnou hromadu a předkládá je valné hromadě ke schválení. O zprávě o vztazích se nehlasuje, avšak akcionáři zúčastnění na valné hromadě se s ní v souladu se zákonem o obchodních korporacích můžou seznámit.

Ad 5)

Usnesení: "Valná hromada  určuje jako auditora pro ověření účetní závěrky pro rok 2015 společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00, IČ 273 77 555, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, jménem které jedná samostatně jednatel Ing. Luboš Marek, evidovanou v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod číslem oprávnění 0469„

Odůvodnění : Povinnost určit auditora pro ověření účetní závěrky rozhodnutím valné hromady stanoví § 17 zákona č. 93/2009 Sb.

Celý obsah roční účetní závěrky společnosti bude k nahlédnutí v účetním oddělení v sídle společnosti od 4.5.2015 v pracovních dnech od 9,00 do 12,00 hodin.

 

V Praze dne 24.4.2015

Ing. Zbyněk Ransdorf

předseda představenstva

společnosti AED project, a.s.